HĐCV-04

Ông Trần Công Lộc

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1992
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Chức vụ công tác hiện nay

  • Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Green+