HĐCV-02

Ông Hàng Nhật Quang

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác

Chức vụ công tác hiện nay

  • Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Green+