GREEN+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

GREEN+ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 28/04/2023

  - Vào ngày 27/04/2023, tại Khách sạn Palace Saigon (số 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM), Công ty CP Tập Đoàn Green+ đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

  - Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là 353 cổ đông, tương ứng với 41.594.000 cổ phần.

  Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 37,741,305 cổ phần, tương ứng với 90,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

  - Trong năm 2022, do tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, các cổ đông cũng chia sẻ và đồng lòng khi công ty không đạt được kết quả kinh doanh như kỳ vọng.

  Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 10 nội dung với kết quả ghi nhận như sau:

  1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

  - Tán thành: 37,741,305 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

  - Tán thành: 37,741,305 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  3. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

  - Tán thành: 37,037,805 cổ phần (98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 703,500 cổ phần ( 2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

  - Tán thành: 37,741,305 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

  - Tán thành: 37,017,795 cổ phần (98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 723,510 cổ phần ( 2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

  - Tán thành: 37,721,295 cổ phần (99.95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 20,010 cổ phần ( 0.05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

  - Tán thành: 37,718,305 cổ phần (99.94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần ( 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 23,000 cổ phần ( 0.06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sỡ hữu

  - Tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 37,012,195 cổ phần (98.06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 729,110 cổ phần (1.94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

  - Tán thành: 37,741305 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  10. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

  - Tán thành: 37,037,805 cổ phần (98.14% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  - Không ý kiến: 703,500 cổ phần (1.86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

  Zalo
  Hotline
  Fanpage