Công ty Cổ phần Tập Đoàn Green+ tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần: