Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát