Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1992
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế