Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

Ngày đăng: 08/06/2022

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

GREEN+ Công Bố Thông Tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ngày đăng: 17/05/2022

1. Công văn Công bố thông tin 2. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng 3. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 4. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất 5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Green+: CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Green+

Ngày đăng: 21/04/2022

CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Green+

Green+: CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng: 18/04/2022

Green+ CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Green+: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK HN (HNX)

Ngày đăng: 21/03/2022

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK HN (HNX)

Green+: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng: 14/03/2022

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Thông báo Bầu Thành viên độc lập HĐQT 3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 4. Thư đề cử và thông tin ứng viên

Green+: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 22/02/2022

Tài liệu kèm theo: Thông báo chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2021

Green+ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Ngày đăng: 23/01/2022

1. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 2. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 3. Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu 4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 5. Prospectus – Green+ IPO 6. Báo cáo kết quả đợt chào bán ra công chúng 7. Green+ CBTT trở thành Công ty đại chúng

Green+: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày đăng: 11/05/2021

Tài liệu kèm theo: – Thông báo – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
Zalo
Hotline
Fanpage