Green+ Thông báo về việc được Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

THÔNG BÁO Vào ngày 10/06/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2022/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể: Tên Tổ chức đăng ký (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ Tên tiếng Anh:…